Konkurencyjne rozwiązanie

Model elementów technicznych reaktora

Dzięki starannie opracowanym rozwiązaniom projektowym, reaktor EPRTM dostarcza energię elektryczną wytwarzaną w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a przy tym wysoce konkurencyjną wobec innych źródeł. Niskie i stabilne koszty energii jądrowej, sprawiają, że technologia EPRTM jest także wyjątkowo efektywnym ekonomicznie źródłem energii - zwłaszcza w kontekście wyczerpywania się złóż paliw kopalnych.

Znaczne oszczędności na poziomie kosztów eksploatacji i utrzymania

Wysoka wydajność reaktora EPRTM to obniżone koszty eksploatacji i utrzymania przypadające na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii. Dalszemu obniżeniu ww. kosztów sprzyja dyspozycyjność reaktora zakładana na poziomie 92% oraz możliwość przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych bez konieczności wyłączania elektrowni. W dodatku do obsługi reaktora EPRTM nie jest wymagana większa liczba personelu niż przy reaktorach obecnej generacji.

Wysoka wydajność i dyspozycyjność reaktora EPRTM gwarantują oszczędności wydatków na eksploatację i utrzymanie rzędu 20%.

Lepsze wykorzystanie paliwa, zwiększona produkcja

Osiowy ekonomizer zainstalowany w wytwornicy pary reaktora EPRTM pozwala na osiągnięcie wydajności cieplnej rzędu 37%, podczas gdy w elektrowniach wcześniejszej generacji wynosiła ona zazwyczaj ok. 33%. Taka wydajność cieplna pozwala zaoszczędzić nawet do 15% naturalnego uranu potrzebnego do wyprodukowania 1 megawatogodziny energii w innych reaktorach.

Ponadto, dwa rozwiązania technologiczne umożliwiają zwiększenie produkcji z 1 kg uranu w reaktorze EPRTM:

  • Po pierwsze, reflektor neutronów umieszczony wewnątrz zbiornika ciśnieniowego reaktora sprawia, że mniej neutronów „ucieka” z rdzenia;
  • Po drugie, większe rozmiary rdzenia powodują zmniejszenie gęstości mocy w rdzeniu, co ułatwia sterowanie reaktorem bez konieczności stosowania na dużą skalę absorberów neutronów do regulowania reakcji łańcuchowej.

15% zaoszczędzonego uranu na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii i większa moc przypadająca na kilogram uranu w porównaniu z innymi konstrukcjami.

Optymalne nakłady inwestycyjne (CAPEX)

W celu optymalizacji nakładów inwestycyjnych projektanci reaktora EPRTM skoncentrowali się na usprawnieniu układów i wydłużeniu okresu eksploatacji. Wiele kluczowych decyzji projektowych podjęto w oparciu o szczegółową analizę korzyści i kosztów, co pozwoliło na wypracowanie kompromisu między łatwością obsługi a kosztami inwestycji. Reaktor EPRTM cechuje też wysoka trwałość - spodziewany okres eksploatacji wynosi 60 lat.

Konkurencyjność reaktora EPR™ w skrócie

Reaktor EPRTM nie tylko spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, ale także jest źródłem istotnej przewagi konkurencyjnej dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów i wysokiej wydajności produkcyjnej. Operatorzy mogą liczyć na:

  • niższe koszty operacyjne (OPEX);
  • optymalne nakłady inwestycyjne (CAPEX),
  • wyższą dyspozycyjność (zakładaną na poziomie 92%);
  • lepsze wykorzystanie paliwa i wyższą produkcję uzyskaną z 1 kg paliwa;
  • wysoką trwałość przy spodziewanym 60-letnim okresie eksploatacji.