Struktura organizacyjna firmy AREVA

Wnętrze siedziby AREVA w Paryżu

Kierownictwo firmy AREVA tworzą Rada Nadzorcza, jej Komitety Specjalistyczne oraz Zarząd. Organy te koordynują działania grupy.

Za zarządzanie operacyjne odpowiada 5 Linii biznesowych, Dyrekcja inżynieryjno-projektowa oraz Dyrekcje regionalne.

PRZEJRZYSTY I SKUTECZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Zarząd jest organem decyzyjnym i administracyjnym grupy AREVA. Jego zasadniczym zadaniem jest wytyczanie strategii firmy i czuwanie nad jej realizacją. Prezesem Zarządu jest Philippe Varin.

Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działaniami Zarządu i obraduje nad strategią grupy. Ma ona do swojej dyspozycji Komitety Specjalistyczne:

  • Komitet ds. strategii: wspiera Radę Nadzorczą wydając opinie i zalecenia odnośnie celów strategicznych grupy;
  • Komitet ds. audytu: bierze udział w określaniu norm księgowych, finansowych i deontologicznych, w planowaniu budżetu, czuwa też nad jakością publikacji finansowych;
  • Komitet ds. wynagrodzeń i nominacji: proponuje wysokość wynagrodzeń, programów emerytalnych i przedemerytalnych, a także świadczeń w naturze przysługujących członkom najwyższego kierownictwa spółki;
  • Komitet ds. monitoringu zobowiązań końca cyklu jądrowego: uczestniczy w monitorowaniu portfela aktywów dedykowanych oddziałów AREVA mających pokryć przyszłe koszty dekontaminacji oraz rozbiórki obiektów jądrowych.

EFEKTYWNY ORGAN WYKONAWCZY

Struktura operacyjna firmy AREVA realizuje zasadę pomocniczości :

  • Globalna koordynacja leży w gestii Zarządu oraz czterech Komitetów Rady Nadzorczej.
    Zarząd zbiera się co dwa tygodnie w ramach posiedzeń Executive Management Board, w których uczestniczy sześciu dyrektorów, aby podejmować decyzje w przedłożonych sprawach;
  • Zarządzanie operacyjne jest zdecentralizowane i sprawowane przez 5 Linii biznesowych (Kopalnie, Front-End, Reaktory i Usługi, Back-End, Energie odnawialne) oraz Dyrekcję Inżynieryjno-projektową;
  • Dyrekcje regionalne w Niemczech i w Ameryce Północnej zarządzają relacjami z klientami grupy;
  • Zadaniem Dyrekcji Handlowej i Dyrekcji funkcjonalnych jest wspieranie Zarządu i Linii biznesowych w realizacji ich celów.  

Odwiedź stronę Areva.com aby dowiedzieć się więcej: