Badania i innowacje: bezpieczeństwo i skuteczność priorytetami działalności

Maszynownia

Podążając za oczekiwaniami klientów, AREVA inwestuje coraz większe środki w działalność na polu badań, rozwoju i innowacji. Opracowując innowacyjne technologie, Grupa AREVA chce zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność swoich produktów i usług. Postęp technologiczny ukierunkowany na spełnienie potrzeb klientów  znajduje uznanie na całym świecie.

WZROST NAKŁADóW INWESTYCYJNYCH

W 2010 roku, inwestycje w działalność badawczo-rozwojową wyniosły 928 milionów euro, co stanowi 10,2% obrotów grupy. W porównaniu z 2009 rokiem wydatki na ten cel wzrosły o 13,7%.

Grupa pogłębia swoją wiedzę ekspercką, wykorzystując potencjał badawczo-innowacyjny na wszystkich polach działalności. Takie systemowe podejście umożliwia wymianę dobrych praktyk, a także poprawia efektywność działań na polu badawczo-rozwojowym (monitoring rynku pod kątem nowych technologii, zarządzanie wiedzą, przekrojowe projekty badawcze, itp.). Ponadto grupa nawiązuje współpracę naukowo-techniczną z prestiżowymi partnerami międzynarodowymi.

PROGRAMY BADAWCZO-ROZWOJOWE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI

AREVA prowadzi programy badawcze ukierunkowane na spełnienie potrzeb klientów.

Te projekty kładą nacisk na:

  • bezpieczeństwo i niezawodność,
  • redukcję kosztów,
  • wydajność urządzeń,
  • ograniczanie ilości radioaktywnych odpadów ostatecznych,
  • dostępność paliwa,
  • oszczędzanie zasobów naturalnych.

W procesie tworzenia perspektywicznych wizji rozwoju, grupa AREVA korzysta z wsparcia swojego Komitetu naukowo-etycznego. Zasiadają w nim niezależni eksperci, których zadaniem jest doradztwo Zarządowi firmy w zakresie poważnych wyzwań energetycznych na nadchodzące lata.