AREVA - 10 zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pracownik AREVA dokonuje pomiarów w okolicy elektrowni

Grupa AREVA jest w pełni świadoma odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej jako na firmie o wiodącej pozycji w sektorze energetycznym, a także ogromnego znaczenia tego sektora w podejmowaniu wyzwań gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Dlatego uczyniła ze zrównoważonego rozwoju kluczowy element swojej strategii.

Aby realizować założenia zrównoważonego rozwoju w konkretnych działaniach, AREVA przyjęła strategię opartą na trwałym rozwoju, która wyraża się w 10 zobowiązaniach, zwanych AREVA Way:

  • satysfakcja klientów poprzez zaspokajanie ich oczekiwań i antycypowanie potrzeb,
  • wyniki finansowe zapewniające długoterminowy wzrost,
  • koncepcja zarządzania nakierowana na efektywność i przejrzystość,
  • działania na rzecz społeczności lokalnych uwzględniające odrębną specyfikę każdego regionu, w każdym miejscu na świecie,
  • poszanowanie środowiska naturalnego,
  • innowacyjność zorientowana na bezpieczeństwo i wydajność,
  • trwały rozwój oparty na samoocenie, wykorzystywaniu posiadanego  doświadczenia oraz sugestiach pracowników firmy,
  • prewencja oraz zarządzanie ryzykiem technologicznym wyrażające się w bardzo wysokich wymaganiach w kwestii bezpieczeństwa, mające na celu ochronę zdrowia pracowników elektrowni i ludności,
  • dialog i porozumienie (udział w lokalnych komisjach informacyjnych, porozumienie z władzami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na poziomie międzynarodowym itp.),
  • zaangażowanie społeczne uwzględniające potrzeby społeczeństwa (udział w określaniu nowych norm i przepisów).

Podmioty AREVA regularnie oceniają swoją efektywność w realizacji powyższych celów. Wyniki tych ocen są analizowane i znajdują odzwierciedlenie w konkretnych działaniach wdrażanych przez Grupę.

Odwiedź stronę Areva.com aby dowiedzieć się więcej: