ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  1. 1.      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystanie ze strony internetowej "areva.com" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie niniejszych ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej ("Ogólne Warunki"), jak również Reguł Korzystania z Sekcji Dialog. Jeżeli użytkownik nie akceptuje poniższych Ogólnych Warunków nie jest uprawniony do korzystania ze strony internetowej.

Niniejsze Ogólne Warunki mogą być jednostronnie zmieniane w każdym czasie a użytkownicy strony internetowej "areva.com" winni każdorazowo sprawdzać i zapoznać się z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami.

Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków, a także obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, własności intelektualnej - praw autorskich, własności przemysłowej, znaków firmowych i towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, których naruszenie może skutkować odpowiedzialność, w tym karną, sprawcy.

W szczególności użytkownikom nie wolno w jakikolwiek sposób gromadzić, wykorzystywać lub w inny sposób czynić użytku z dostępnych informacji, które mogłyby naruszać prywatność lub dobre imię innych osób. 

W celu uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania lub korzystania ze strony internetowej "areva.com" prosimy kontaktować się z administratorem strony: webmaster@"areva.com" 

  1. 2.      INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ 

Strona internetowa "areva.com" jest publikowana przez AREVACOM spółkę akcyjną, o kapitale zakładowym 216.342 euro, zarejestrowaną pod numerem 399 673 425 w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre.

Siedziba spółki znajduje się w: Tour AREVA - 1, place Jean Millier, 92400 Courbevoie, Francja, tel: +33 (0)1 34 96 00 00.

Dyrektorem ds. publikacji jest p. Michel Jamard, prezes spółki AREVACOM.

Strona internetowa "areva.com" jest utrzymywana na serwerach spółki EURIWARE, francuskiej spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym 2.158.180 euro, zarejestrowanej pod numerem 320 585 110 w rejestrze handlowym i spółek w Wersalu.

Siedzibą spółki znajduje się w: 1, Place des Frères Montgolfier, 78044 Guyancourt, Francja.

Wszelkie filmy video dostępne na stronie "areva.com" są utrzymywane i rozpowszechniane przez spółkę MEDIATECH spółkę akcyjną, o kapitale zakładowym 43.514 euro, zarejestrowaną pod numerem B 479 488 694 w rejestrze handlowym i spółek w Wersalu.

Siedzibą spółki znajduje się w: 21, rue del'Union, 78210 Saint-Cyr l'Ecole, Francja.

Strona internetowa "areva.com", jej działanie i forma zostały zaprojektowane i wykonane przez agencję Nurun France dla Departamentu Komunikacji Korporacyjnej grupy AREVA.

Wszelkie opracowania edytorskie i graficzne zostały wykonane i wprowadzone do treści merytorycznych przez agencję Dixxit dla Departamentu Komunikacji Korporacyjnej grupy AREVA.

Departament Usług IT grupy AREVA prowadzi wszelką obsługę strony internetowej "areva.com".

 

Zdjęcia znajdujące się na niniejszej stronie internetowej zostały dostarczone przez: Air Promotion; AREVA, AFP, Samantha Sin; AREVA, Amandine Paradis; AREVA, Architecte Arte-Charpentier et associés, Jean-Marie Taillat; AREVA, AVE-Multimédia; AREVA, Bernard Collet; AREVA, Bill Warner; AREVA, Black Box Images; AREVA, Charlène Moreau; AREVA, Claude Pauquet; AREVA, Cyrille Dupont; AREVA, Emmanuel Joly; AREVA, Frédéric Watbled; AREVA, Gabriel Liesse; AREVA, Georges Carillo; AREVA, Gérard Hallary; AREVA, Graphix, Véronique Paul; AREVA, Hans-Christoph Hippe; AREVA, Image and Process; AREVA, Image Sol'Air, Jean-Lou Peyromaure; AREVA, J. Oelker; AREVA, Jean-Claude Grelier; AREVA, Jean-Marie Taillat; AREVA, Jean-Pierre Salomon; AREVA, Jérôme Sessini; AREVA, Laurence Godart; AREVA, Les Films de Roger Leenhardt; AREVA, Lionel Urman; AREVA, Marc Pallardy; AREVA, Michael Mueller; AREVA, Modern Media Production; AREVA, Multibrid, Jan Oelker; AREVA, Nicolas Delepierre; AREVA, Nicolas Petitot; AREVA, Päivi Bourdon; AREVA, Pascal Bony; AREVA, Patrice Bleich-Retivat; AREVA, Patrick le Senechal; AREVA, Patrick Lefevre; AREVA, Philippe Bauduin; AREVA, Philippe Lesage; AREVA, René Quatrain; AREVA, Sidney Jezequel; AREVA, Stéphane Meyer; AREVA, Studio Pons, Hugon Desdemaines; AREVA, Warren Wright; AREVA, Yann Geoffray; Cetic, René Quatrain; Cezus; Cezus, Frédéric Watbled; CGNPC; DR; EDF, Alexis Morin; Emmanuel Joly; Eramet, Philippe Schaff; FBFC; Jean-Marie Taillat; Jeumont, Studio Pons; JSPM, Studio Pons; JSW; La Médiathèque EDF; Somanu, Juan Benitez; Square Circle.

 

  1. 3.      PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ogólna struktura, układ, projekt i wygląd strony internetowej "areva.com", jak również wszelkie informacje, artykuły, opracowania, materiały i inne dane, a także wykresy, zdjęcia, ilustracje, teksty, pliki video z dźwiękiem i bez dźwięku zamieszczone na stronie "areva.com" (jedynie z wyjątkiem komentarzy użytkowników zamieszczonych na forum dyskusyjnym w sekcji Dialog) podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa własności intelektualnej - prawa autorskiego i są własnością AREVACOM lub osób, które udzieliły AREVACOM upoważnienia na korzystanie z nich, albo też jego dostawców, podwykonawców i/lub podmiotów powiązanych.

W związku z tym wszelkie kopiowanie, przedstawianie, publikowanie, rozpowszechnianie, adaptacja, tłumaczenie, modyfikacja strony internetowej "areva.com" lub informacji i materiałów zamieszczonych na tej stronie itp. czynności, dokonane w całości lub części, w odniesieniu do jednego lub wielu komponentów tej strony, w jakikolwiek sposób (łącznie z przeniesieniem na inną stronę internetową), bez uprzedniej zgody AREVACOM wyrażonej na piśmie, jest zabronione (z wyjątkiem kopiowania dla użytku osobistego lub też dla prasy) i stanowi naruszenie prawa, skutkujące odpowiedzialność cywilną i/lub karną sprawcy.

Wszelkie nazwy, logo i znaki zamieszczone na stronie internetowej "areva.com", w szczególności nazwy i logo AREVA, a także znaki handlowe i znaki towarowe oraz inne oznakowania są zarejestrowanymi znakami handlowymi / towarowymi zastrzeżonymi na rzecz grupy AREVA i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek odtwarzanie lub użycie tych nazw, logo i znaków handlowych / towarowych oraz oznakowań w całości lub części, bez uprzedniego pisemnego upoważnienia grupy AREVA, jest zabronione i pociąga za sobą sankcje prawne.

 

  1. 4.      NIEZINDYWIDUALIZOWANE DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

AREVACOM może prowadzić ogólne statystyki użytkowników niniejszej strony oraz zbierać ich dane demograficzne, a także inne informacje o osobach trzecich odnoszące się do tej strony. Statystyki te jednak nigdy nie pozwalają na identyfikację indywidualnego użytkownika strony.

 

  1. 5.      ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zamieszczone na stronie internetowej "areva.com" są przedstawiane wyłącznie dla celów informacyjnych i dla udogodnienia użytkowników, bez udzielenia na nie jakichkolwiek gwarancji. AREVACOM i grupa AREVA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu występujących na stronie błędów, braków czy też niedokładności, niekompletności, nieaktualności i wszelkich innych okoliczności. Informacje na stronie mogą być zmieniane lub uaktualniane bez uprzedzenia.

AREVACOM i grupa AREVA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za zawartość i za strony internetowe dostępne za pomocą odesłania (linków) od niniejszej stronie internetowej.

Użytkownicy strony internetowej "areva.com" przyjmują całkowite ryzyko i odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony. W żadnym wypadku AREVACOM, ani grupa AREVA, ani też ich podwykonawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, czy to bezpośrednie lub pośrednie, z powodu zawartości niniejszej strony internetowej lub korzystania z niej, albo też stron internetowych dostępnych dzięki linkom (włączając w to uzyskanie lub brak dostępu do stron internetowych), a także nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie szkody, jak: brak możliwości korzystania ze strony internetowej, szkody finansowe, ekonomiczne, oprogramowania (software) lub danych, a także szkody na komputerze i sprzęcie użytkownika.

 

  1. 6.      ODESŁANIA (LINKI) I COOKIES

Zamieszczanie przez użytkowników strony internetowej "areva.com" odesłania (linków) do niniejszej strony internetowej jest niedozwolone, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia AREVACOM. W celu uzyskania takiego zezwolenia użytkownicy winni skontaktować się z nami w następujący sposób:

drogą listową do:

AREVA - Direction de la Communication - Service Internet. Tour AREVA. 1, place Jean Millier, F-92084 Paris La Défense Cedex, Francja.

lub e-mailem do: webmeister@areva.com

AREVACOM może skorzystać z zainstalowanej na stronie internetowej "areva.com" technologii umożliwiającej zbieranie niektórych informacji technicznych o użytkownikach, takich jak: ich adresy IP, stosowane systemy operacyjne, typy używanych przeglądarek internetowych, sposoby przepływu danych i inne.

W niektórych wypadkach AREVACOM może też korzystać z systemu cookies pozwalającego na zapisywanie informacji odnośnie wejść za pośrednictwem danego komputera na niniejszą stronę (oglądane strony, data, czas połączenia itp.). Cookies nie pozwalają na imienną identyfikację danego użytkownika.

Taki sposób zbierania informacji ma na celu wspomożenie AREVACOM w ulepszaniu strony internetowej "areva.com", w szczególności poprzez analizę tych informacji przy kolejnych wejściach użytkownika.

Okres utrzymania tych informacji na komputerze użytkownika wynosi 14 dni.

Użytkownicy strony internetowej "areva.com", którzy nie życzą sobie otrzymywania cookies lub informacji o ich stosowaniu mogą skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w następujący sposób:

Wstęp

Uwaga: Blokada cookies może uregulować tę sprawę, jednakże powoduje to także zlikwidowanie twoich ustawień na strony, które uprzednio odwiedzałeś.

Firefox:
Wersja Windows
W Firefox kliknij menu Narzędzia
Kliknij Opcje
Kliknij Prywatność
W sekcji Cookies kliknij Wyświetl Cookies
W oknie dialogowym Cookies kliknij Usuń wszystkie Cookies
Kliknij Zamknij aby zamknąć okno dialogowe Cookies
Kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe Opcje

Wersja OSX
Kliknij menu Firefox
Kliknij Ustawienia
Kliknij Prywatność
W sekcji Cookies kliknij Wyświetl Cookies
W oknie dialogowym Cookies kliknij Usuń wszystkie Cookies
Kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe Cookies
Kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia

Safari
Wersja Windows/OSX
Kliknij menu Edycja
Kliknij Ustawienia
Kliknij Zabezpieczenia
Kliknij Wyświetl Cookies
Kliknij Usuń wszystko
Kliknij Gotowe
Zamknij okno dialogowe Ustawienia

Opera
Wersja Windows/OSX
W Opera kliknij menu Narzędzia
Kliknij Usuń dane prywatne
Kliknij Szczegóły
Kliknij Usuń wszystkie Cookies
Odznacz w polu wyboru wybraną opcję tych danych prywatnych, których nie chcesz usunąć
Kliknij Usuń

Internet Explorer 8
Kliknij menu Narzędzia. Jeśli nie widzisz menu, naciśnij klawisz Alt na klawiaturze aby wyświetlić menu
Wybierz Usuń historię przeglądania
Wybierz okno dialogowe Cookies
Kliknij Usuń
Po usunięciu cookies kliknij OK 

Internet Explorer 7
Kliknij menu Narzędzia. Jeśli nie widzisz menu, naciśnij klawisz Alt na klawiaturze aby wyświetlić menu
Kliknij Usuń cookies
Kliknij Tak aby zatwierdzić
Kliknij Zamknij 

Internet Explorer 6
Kliknij menu Narzędzia
Wybierz Opcje internetowe
Kliknij Ogólne
Kliknij Usuń cookies
Kliknij OK aby zatwierdzić
Kliknij Tak zamknąć okno Opcje internetowe